Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/15411 Esas 2017/833 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/15411
Karar No: 2017/833
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2015/15411 E.  ,  2017/833 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/07/2015 tarih ve 2014/44-2015/289 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; dava dışı...Nakliyat isimli şirketin yurt içinde yapacağı emtia taşımacılığında meydana gelebilecek hasarların müvekkili şirket tarafından Yurtiçi Sorumluluk Poliçesi ile teminat altına alındığını, 07.06.2011 tarihinde...Nakliyat Firması tarafından davalı şirket adına kayıtlı tır ve dorseye emtiaların yüklendiğini, ancak emtiaların varma yerinde alıcıya teslim edilmeyip çalındığını, hırsızlık olayı neticesinde sigortalı firmaya 120.000,00TL sigorta tazminatı ödemesi yapıldığını, Türk Ticaret Kanununun 875. maddesi ve devamı maddeleri gereğince taşıyıcının taşıdığı eşyanın zarar ve ziyana uğramasından sorumlu olduğunu, bu sebeple ödenen tazminatın bedelinin davalılardan tahsili için icra takibinin başlatıldığını, fakat davalıların takibe haksız ve mesnetsiz olarak itirazları neticesinde takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar; davacının sigortalısı olan firma ile aralarında taşıma ilişkisi olmadığını, nakliye faturasının kendilerine ait olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; emtianın yüklendiği tırı kullanan şahsın sahte kimlik ve ruhsatla taşıma işi yaptığını ceza yargılaması sırasında ikrar ettiği ve hakkında mahkumiyet hükmü kurulduğu, taşıma işinde kullanılan tır ve dorse davalı şirkete ait olmakla beraber çalınmış olduğuna dair şikayet tutanaklarının bulunduğu, davalı şirket ile sigortalı firma arasında taşıma ilişkisi bulunmadığı, nakliye faturasının da davalı tarafından düzenlenmemiş olduğu ve ticari defterlerinde yer almadığı, davalı ...'in olayla doğrudan bir ilgisi bulunmadığı için hakkında yapılan takibin haksız olduğu gerekçesiyle ... hakkındaki davanın husumet nedeniyle usulden reddine, davalı şirket hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At