Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/1902 Esas 2017/822 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/1902
Karar No: 2017/822
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2016/1902 E.  ,  2017/822 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada ... 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/03/2015 tarih ve 2013/212-2015/90 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkili tarafından ...Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan dava dışı ... A.Ş.'ye ait sigortalı ...ların 31/12/2011 tarihinde davalı şirkete ait diğer davalı sevk ve iradesindeki .../ ... plakalı araçla nakliyesi sırasında sürücüsünün kusurlu olarak karıştığı trafik kazası neticesi eksper tarafından tespit edilen ve sigortalıya ödenen 24.838,06-TL'lik hasarın meydana geldiğini, PGŞ ve TTK. m 1472 gereği sigortalıya halef olmakla zarar sorumlularına karşı rücu hakları olduğunu, aracın malik ve sürücüsü olan davalıların gerçekleşen hasardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını iddia ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 24.838,00-TL'nin ödeme tarihi 13/02/2012 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... cevap dilekçesinde; davalı şirkette şoför olarak çalıştığını, ... plakalı aracın farlarının zayıf olduğunu, frene basınca aracın sağa doğru çekme yaptığını, kazanın meydana geldiği yılbaşı gecesi yarışan iki aracın kendisinin önüne, sağa geçtiklerini ve frene bastığında ise aracının sağ tarafa kaydığını, araç farlarının zayıflığından da araç plakasını alamadığını, sol aynanın orta yerinin kırık olması nedeniyle çizik olduğunu, aracın devrildiği kaza da kusurunun bulunmadığını bildirerek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece; dosya kapsamında yer alan poliçenin abonman poliçe olduğu ve dava konusu taşımaya ilişkin münferit bir poliçenin ve aylık listelerin olmadığı ancak poliçenin aynı zamanda peşin prim ödemeli olduğu, olay tarihi itibari ile yürürlükte ve geçerli bir poliçenin olduğu, taşıma sözleşmeleri bulunmamakla birlikte dosya kapsamından dava dışı sigortalının akdi, davalıların fiili, alt taşıyıcı olduğu, poliçenin ... nakliyat sigorta poliçesi şeklinde tanzim edildiği, yurt içi kara yolu ile yapılan taşımalar ile taşınan ...daki ziya ve hasarın poliçe kapsamında olduğunun klozda açıkça öngörüldüğü, teminat kapsamında olan ...nın sigortalıya ait olması gerektiği konusunda poliçede bir açıklık olmadığı gibi sigortalının bir nakliye firması olduğu, sigortalı ile akdi ilişki içerisinde olan ... A.Ş.'ye ait taşıma konusu ...nın da nakliyat ... sigorta poliçesi teminatı kapsamı içerisinde olduğu mahkemece kabul edildiği,... A.Ş. tarafından sigortalı ... İnş. A.Ş. adına 29.972,76-TL tutarlı fatura tanzim edildiği, mal sahibi Şişecam ve eksperin taşınan ve zarar gören ... miktarı ve birim fiyatları konusunda mutabık kaldığı, kazanın meydana gelmesinde araç şoförünün %100 kusurlu bulunduğu, davacı ile sigortalı ... A.Ş. arasında akdedilen nakliyat ... sigorta poliçesi ile sigortalı tarafından nakledilen ...ların teminat altına alınan sigorta konuları arasında yer aldığından mevcut zarardan poliçe kapsamında davacının sorumlu olduğu, özel şartlar gereği bu zarardan halefiyete konu olacak rakamın hükme esas alınabilir bilirkişi raporuna göre 19.915,56-TL olduğu, bu miktarı kazaya sebebiyet veren sürücü ve araç malikinden halefiyet esasına dayalı olarak davacının talep edebileceği mahkemece kabul edilmekle davanın kısmen ile 19.915,56- TL.' nin davalılardan ödeme tarihi olan 13/02/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
  Karar davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 991,18 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN
  1.360,43 TL O.H.
  369,25 TL P.H.
  991,18 TL Kalan
  16.02.2017 K/K


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At