Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/2105 Esas 2017/831 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/2105
Karar No: 2017/831
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2016/2105 E.  ,  2017/831 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
  .


  Taraflar arasında görülen davada ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/12/2014 tarih ve 2012/157-2014/482 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkili şirket nezdinde sigortalı olan makinenin davalı firma tarafından üretildiğini, sigortalı emtiada birkaç kez arızanın meydana geldiğini, en son beton santrali karıştırıcısı içindeki paletlerden birinin kırılması ve diğer palet ve kollara zarar vermesi neticesinde müvekkili şirkete hasar ihbarında bulunulduğunu, yapılan ekspertiz sonucunda 8.235 TL hasar tespit edildiğini, hasar bedeli olarak 23.08.2010 tarihinde 5.339,25 TL'nin sigortalıya ödenerek haklarına halef olunduğunu, rücuen tahsil için icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve % 40 oranında icra inkar tazminatına karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.
  Davalı vekili; oluşan zararlardan müvekkilinin haberdar olmadığını, davaya konu aynı santrale sözleşme ve teknik şartnameye aykırı olarak kaide ayaklarına ilaveler yapıldığını, aşırı yüklenme nedeniyle de zararın doğduğunu, aynı olmayan ancak aynı nedenden doğmuş olan arızaların ve bunker de garanti kapsamında olmasına rağmen müvekkilinin haberdar edilmemesi nedeniyle malın ayıplı kabul edildiği anlamına geldiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının sigortalısına ait beton santralinde meydana gelen hasarın kullanım hatasından meydana gelmediği, tasarım-malzeme veya işçilik hatalarından birinden kaynaklandığı, kullanımla ortaya çıkan gizli ayıplı bir imalat olduğu, hasardan davalının sorumlu bulunduğu, davacının sigortalısına 5.339,25 TL ödeme yaptığı, davalının takiple temerrüde düştüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile İstanbul 21. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4800 sayılı takip dosyasında davalının itirazının 5.339,25 TL için iptali ile, takibin bu miktar üzerinden ve bu miktara takip tarihinden itibaren % 16 oranını geçmemek üzere değişen oranlarda avans faizi yürütülmek suretiyle takip talebindeki koşullarla devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, kabul edilen alacağın % 40'ı 2.135,70 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dava, makine kırılma sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminatın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı ... davaya konu makineyi imal eden firma olup, davacı, makinede aynı hasarın kısa süre içerisinde birden fazla kez meydana geldiğini ileri sürerek gizli ayıbın varlığına dikkate çekmek istemektedir. Nitekim dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarında da, dava konusu malın imalatının tasarım hatalı olarak yapıldığı, makinenin gizli ayıp içerdiği sonucuna varılmıştır. Ancak, davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazında ve aynı şekilde temyiz dilekçesinde de ifade edildiği üzere, davaya konu makinenin daha önceden de ayaklarının kırılması nedeniyle rücuen tazminat davasına konu edildiği, dava dışı sigortalının teknik şartnamaye aykırı olarak bunkere ilave saç ekleyerek bunkeri yükselttiği ve kaide ayaklarına ilaveler yaptığı, aşırı yükleme ile ayakların kırıldığı, bunkerin dengesinin bozulduğu ve santralde bir takım arızaların yaşandığı tespit edilmiştir. Bu durumda, meydana gelen bu arızalar ile işbu dosyada ileri sürülen arızanın birbirinin sonucu olabileceğinden teknik şartnameye aykırı olarak makineye yapılan müdahaleler sonucu makinenin genel dengesinin bozulup bozulmadığı da önem arz etmektedir.
  Davacı tarafından, aynı makinenin ilave ayaklarının kırılması ile ilgili olarak ... 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/178 Esas sayılı dosyasında da rücuen tazminat talebinde bulunulmuş ve davanın reddine karar verilmiştir. İşbu karar Dairemizce 04.02.2015 tarih 2014/19220 E. 2015/1210 K. sayılı ilamıyla bozulmuştur. Bozma ilamında, sigortalı beton santralin birden fazla arızası sebebiyle taraflar arasında görülen davaların bulunduğu anlaşılmakla birlikte eldeki davaya konu arızanın önceki arızalarla bağlantılı olup olmadığının tespit edilemediği, taraflar arasında görülen sigortalı beton santralindeki arızalara ilişkin diğer dosyaların da araştırılarak davalının sorumluluğunun tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. O halde, bozma ilamı sonrası dosyanın hangi aşamada olduğu araştırılarak ve dosyaya kazandırılan evraklar da getirtilerek inceleme yapılması, buna göre beton santralinde meydana gelen önceki arızalarla birlikte işbu davaya konu arıza hepbirlikte değerlendirilerek, arızanın santrale teknik şartnamaye aykırı müdahalelerin bir sonucu olarak mı meydana geldiği yoksa gerçekten bir imalat hatasının mı olduğu hususunun denetime elverişli ve şüpheden uzak şekilde tespiti gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At