Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/1855 Esas 2019/5008 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1855
Karar No: 2019/5008
Karar Tarihi: 01.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/1855 E. , 2019/5008 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 13/10/2016 tarih ve 2015/152 E- 2016/138 K. sayılı kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine , istinaf isteminin esastan reddine dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce verilen 25/12/2017 tarih ve 2017/448 E- 2017/1385 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; "Konfor" markasının Türk Patent Enstitüsü nezdinde müvekkili şirket adına tescilli olduğunu, müvekkili şirket ile davalı Dorya Mobilya arasında 11.08.2014 tarihinde bayilik sözleşmesi imzalandığını, ancak davalının bayilik sözleşmesi hükümlerine uymamasından dolayı sözleşmenin haklı sebeplerle davacı tarafından feshedildiğini, sözleşmenin haklı nedenle feshedilmiş olmasına rağmen müvekkile ait tabela ve tanıtım araçlarının kullanılmaya devam edildiğini, davalıların müvekkiline ait Konfor markasını teşhir edip kullanmasını haklı kılan herhangi bir sebep bulunmadığını ileri sürerek davacıya ait markaya yapılan tecavüzün tespiti ile mütecavizlerin müvekkile ait "Konfor" markalarını kullanmaktan men edilmesine, el konulan ürünlerin ve araçların üzerindeki markaların silinmesine veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz olan verilerin imhasına, mahkeme kararının masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak ilgililere tebliğ edilmesine ve yayın yoluyla duyurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı Dorya Gayrimenkul Ltd. Şti. vekili; müvekkili şirketin bayilik sözleşmesinin tarafı olmadığını bu sebeple müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalılar Dorya Mobilya Ltd. Şti. ve diğer davalılar vekili; müvekkili şirketin bayilik sözleşmesinin kendisine sağladığı hakları ve yetkileri kullanmak suretiyle faaliyetlerine devam ettiğini, bu faaliyetlerin hiçbir şekilde davacının marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilemeyeceğini, müvekkilleri ... ve ...'in davalı şirketin yetkilileri oduğunu ancak sözleşmenin tarafı olmadıklarını savunarak davanın reddini istemiştir.
  İlk derece mahkemesince, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; bayilik sözleşmesi şartlarının davalı tarafından ihlal edilmesi nedeniyle bayilik sözleşmesinin davacı tarafından fesih edildiği, her iki şirketin ve yetkililerin ihtarname tebliğinden sonraki dönemde markayı kullanamayacakları, davalı gerçek kişilerin şirket sahibi olarak haksız kullanımdan aynı şekilde sorumlu oldukları, 08.09.2015 tarihli ihtarnameyle feshe rağmen Dorya Gayrimenkul Ltd. Şti.'nin markayı mobilya mağazasının tabelalarında, tanıtımlarında kullandığı, bayii izlenimi yarattığı, Dorya Gayrimenkul Ltd.Şti.'nin sözleşmede kaşesinin yer aldığı, gerçek kişi davalıların sözleşme harici marka kullanımları ve bayi intibaını yaratan markasal kullanımdan sorumlu oldukları, bayilik sözleşmesi fesih edilmiş olmasına rağmen feshin ihtar edildiği tarihten sonra dava tarihi itibariyle marka kullanımının sürdüğü gerekçesiyle davanın kabulü ile davalıların "Konfor" markasını tanıtımlarında, mağaza tabelalarında, reklam panoları, broşürlerinde, araç ve bunun gibi ortamlarda kullanmaktan men edilmelerine, bu konuda verilen ihtiyati tedbirin karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, markayı taşıyan her türlü tanıtım malzemesi, katalog, broşür, totem ve bunun gibi gereçlerin davacı şirkete teslim edilmesine, tecavüzlü kullanıma ilişkin tanıtım gereçlerinin katalog, broşürlerin toplanarak imhasına, hüküm özetinin ulusal çapta yayın yapan gazetede ilan edilmesine karar verilmiştir.
  Karara karşı davalılar vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce; taraflar arasında yapılan bayilik sözleşmesinin fesih edilmiş olduğu ve davalıların fesihten haberdar olmalarına rağmen davaya konu markayı kullanmaya devam etmelerinin haksız kullanım niteliğinde olduğu ve davacı adına tescilli markaya tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
  1-Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalılar ..., ... ve Dorya Mobilya Day. Tük. Mal. Tekstil. Tur. Gıda İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne yönelik dava kesimi bakımından onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  2- Diğer davalı Dorya Gayrimenkul Gıda İnş. Mob. San.ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; dava, davacı adına tescilli “Konfor” markasına yapılan tecavüzün tespiti ve men'i istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davacının bayilik sözleşmesini feshetmesine rağmen, davalı şirketlerin ve yetkililerinin davaya konu markayı haksız olarak kullanmaya devam ettikleri ve bayi intibaını yarattıkları kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş, istinaf istemi de Bölge Adliye Mahkemesince aynı gerekçeyle esastan reddedilmişse de, davacıya ait “Konfor” markasının kullanılmasına dair bayilik sözleşmesinin davacı ile davalılardan Dorya Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Turizm Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Dorya Gayrimenkul Gıda İnş.Mob.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin sözleşmenin tarafı olmadığı kabul edilerek bu davalı yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın davalı Dorya Gayrimenkul Gıda İnş.Mob.San.ve Tic.Ltd.Şti. yararına bozulmasına karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ..., ... ve Dorya Mobilya Day. Tük.Mal.Tekstil.Tur.Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne yönelik verilen karara ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile bu davalılar bakımından verilen kararın ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı Dorya Gayrimenkul Gıda İnş.Mob.San.ve Tic.Ltd.Şti. vekilinin temyiz isteminin kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK'nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılar ..., ... ve Dorya Mobilya Day. Tük. Malları Teks. Tur. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd Şti'den alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı Dorya Gayrımenkul Gıda İnş. Mob. San ve Tic. Ltd. Şti'ye iadesine, 01/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At