Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/1996 Esas 2019/5016 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1996
Karar No: 2019/5016
Karar Tarihi: 01.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/1996 E. , 2019/5016 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 10/11/2016 tarih ve 2015/59 E- 2016/666 K. sayılı kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nce verilen 25/01/2018 tarih ve 2017/979 E. - 2018/101 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili şirket adına tescilli "e-kaP+şekil" ibareli markası ile davalı ODTÜ Rektörlüğü bünyesinde kurulmuş olan Türkiye'deki internet alan adlarının dağıtımını sağlayan Nic.tr alan adı yönetimine başvuru yaparak "www.ekap.com.tr" internet alan adını 04.10.2010 tarihinde kendi adına tahsis ettirdiğini, müvekkili hissedarlarından dava dışı Kürşat Özel'in 03.01.2012 tarihinde şirketteki tüm hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldığını ve dava dışı Ekap Yazılım Reklamcılık Ltd. Şti.'yi kurduğunu, bu şirket ile müvekkili şirketin aynı adreste aynı yöneticiler elinde grup şirketler gibi faaliyet gösterdiklerini, müvekkili şirkete ait alan adının bu şirkete 10.01.2012 tarihinde aktarıldığını, daha sonra anılan şirketi'nin tasfiye sürecine girmesiyle davaya konu alan adının 10.08.2012 tarihinde müvekkili şirkete yeniden aktarıldığını, tüm bunları müteakiben dava dışı ...'in 19.06.2013 tarihinde nevi ve unvan değişikliği sonrası mevcut halini alacak olan davalı şirketi kurup 03.10.2012 tarihinde de Ekap markası için marka başvurusu yaptığını, ayrıca davalı şirketin müvekkiline tahsisli alan adının Ekap Yazılım Reklamcılık Ltd. Şti.'ye aktarılmasını sebep göstererek tahsisin iptali için başvurması üzerine 03.12.2012 tarihinde alan adının müvekkiline tahsisinin iptaline karar verildiğini, askıya alınan dava konusu alan adının yeniden tahsise açılmaksızın 11.06.2013 tarihinde davalı şirkete doğrudan tahsis edildiğini, müvekkilinin itirazın davalı üniversite bünyesindeki DNS Çalışma Grubunun alan adının davalı şirkete doğrudan tahsis edileceği gerekçesi ile 02.10.2013 tarihinde reddettiğini, mezkur red kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek; kararın hukuka aykırı olduğunun tespiti ile hükümsüzlüğüne, davalı şirketin kullanımında olan www.ekap.com.tr alan adının yeniden başvuruya açılmaksızın doğrudan davalı şirket adına tahsisine dair verilen kararın iptaline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı üniversite vekili, diğer davalı Şirketin unvan değişikliğinden önceki unvanı ile www.ekap.com.tr alan adının bedel karşılığında kiralandığı hususunda itirazda bulunması üzerine alan adları yönetimince tahsis edilen alan adlarının başka bir şirkete kiralanması mümkün olmadığından itirazın, internet kurulu bünyesinde alan adları üzerindeki uyuşmazlıkların çözümünde yetkili kılınan DNS Çalışma Grubu ve Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna iletildiğini, 13.11.2012 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda davacı üzerindeki alan adının terkinine karar verildiğini ve tebligatın yapıldığını, davalı şirketin marka başvuru belgelerini ibraz ederek alan adı tahsisini talep ettiğini, 06.06.2013 tarihinde alan adının davacı üzerinden terkin edilerek davalı şirkete tahsisinin yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Davalı şirket vekili, müvekkilinin davaya konu alan adının tek meşru hak sahibi olduğunu, alan adının müvekkili şirket adına tahsisinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığını, davacının huzurdaki davayı açmakta kötü niyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece; tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketin 30.09.2010 tarihli başvurusu üzerine 04.10.2010 tarihinde www.ekap.com.tr internet alan adını davacı şirkete tahsis edildiği, daha sonra dava dışı Şirketle protokol uyarınca devredilen alan adının davalı şirketin bu devri mesnet göstererek yaptığı itiraz üzerine davacıya yapılan alan adı tahsisinin iptal edilerek davalıya tahsisin sağlandığı, dava konusu alan adı marka olarak davacı adına kayıtlı bulunduğu, davalı adına olan tahsisin iptalinden sonra davacı şirketin kendi adına alan adının tahsisine yönelik talebin reddedilmesinin ve dolayısıyla DNS Çalışma Grubu tarafından tesis edilen itirazın reddine ilişkin kararın yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, DNS Çalışma Grubu tarafından tesis edilen itirazın reddine ilişkin kararın iptali ile davalı ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren "Nic.tr" alan adı yönetiminin www.ekap.com.tr alan adının davalı şirket adına tahsisine ilişkin işleminin iptaline karar verilmiştir.
  Karara karşı davalı üniversite ve davalı Şirket vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
  Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebeplerine göre, internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasların 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 35. maddesi gereği Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirleneceğinin düzenlendiği ve bu doğrultuda Bakanlıkça hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nde, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine, rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren ".tr ağ bilgi sistemi (TRABİS)"nin kurulmasının öngörüldüğü, Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde ise bu sistem kurulana kadar mevcut işleyişin devam edeceğinin hüküm altına alındığı, buna göre alan adı yönetiminin yeni sistem henüz kurulmadığından hala davalı üniversite bünyesindeki “Nic.tr” yönetiminde olduğu, hukukumuzda internet alan adlarının tahsisine ilişkin konuları düzenleyen bir kanun bulunmasa da, "tr" uzantılı alan adlarının belirlenmesi konusunda “Nic.tr” bünyesindeki DNS Çalışma Grubu tarafından çıkarılan "tr" Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş başlıklı düzenlemenin kanun niteliği taşımamakla birlikte "tr" uzantılı alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanmasına da bir engel bulunmadığı, düzenlemede ".tr" altında yer alacak alan adları ile ilgili yapılan tüm başvurularda, başvuruyu yapan özel ve tüzel kişiliklerin belirtilmiş olan yöntem ve kuralları kabul edeceklerine değinildikten sonra 2. maddesinde, “.tr” ülke kodlu alan adlarının satış, kira ve devrinin yasaklandığının, bu işlemlerin tespiti halinde alan adı tahsisinin iptal edileceğinin ve alan adı devrinin ancak tahsise esas teşkil eden belgelendirilmiş hakların devri halinde mümkün olduğunundüzenlendiği, davaya konu alan adının davacı şirket ile yapılan sözleşme uyarınca dava dışı Ekap Yazılım Reklamcılık Ltd. Şti.'ye devredildiği, bunun üzerine alan adı tahsisinin iptal edilmesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı; alan adının devredildiği şirket ortaklarının davacı şirketle aynı olmasının da söz konusu şirketin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması gözetildiğinde sonucu değiştirmeyeceği, davacı tarafça, alan adından doğan hakların İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin 13/1. maddesi uyarınca dava dışı şirkete devredildiği ileri sürülmüş ise de anılan Yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince söz konusu hükmün henüz yürürlükte olmadığı, “tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş başlıklı düzenlemenin 20. maddesinde, koşullu tahsis edilen alan adlarının 3. kişilerin itirazlarına olanak sağlanması amacıyla 6 ay süresince itiraz askısında ilan edileceğinin duyurulmuş olduğu ve 21. maddede ise itiraz askısına çıkarılma nedenlerinin tek tek sayıldığı, bunlar içinde ticaret unvanına dayalı alan adlarının ilan askısına çıkarılma nedenleri arasında bulunmadığı ve tahsisi iptal edilen alan adının, bir başkasına doğrudan tahsisini engelleyen bir düzenlemenin de olmadığı, sırf talepte bulunan şirket yetkilisinin, alan adının kiralandığı şirketin ortağı olması ve bu nedenle alan adının kiralandığını bilmesinin, daha sonra da aynı alan adının davalı şirket adına tahsis ettirmesinin kötüniyetin varlığı için yeterli olmadığı gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurularının kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen hükmün kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.
  Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 01/07/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At