Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/224 Esas 2019/4953 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/224
Karar No: 2019/4953
Karar Tarihi: 27.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/224 E. , 2019/4953 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK
  MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA  Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17/11/2014 gün ve 2013/46 - 2014/103 sayılı kararı onayan Daire'nin 23/10/2017 gün ve 2016/3663 - 2017/5630 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının 2009/14729 numaralı 07, 37 sınıfta tescilli “adv+şekil” ile 2009/15143 numaralı 07, 37 sınıfta tescilli “fmgru+şekil” markaları bulunduğunu, davacı markalarının davalılar tarafından “www.advlimited.com” adlı internet sitesinin alan adında ve site içerisinde reklam amaçlı değişik şekillerde kullanıldığını, yine davacı markasına davalı şirketin ticaret unvanında yer verildiğini ileri sürerek, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin durdurulmasını, önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, davalı şirketin ticaret unvanından “adv” ibaresinin çıkarılmasını, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
  Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
  Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın