Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/3426 Esas 2019/4983 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3426
Karar No: 2019/4983
Karar Tarihi: 27.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/3426 E. , 2019/4983 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ  TÜRK MİLLETİ ADINA


  Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/02/2018 tarih ve 2017/627-2018/48 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun'un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili şirketin ticaret unvanının unsuru olan ve adına tescilli, tanınmış "NEXTSTAR, NEXT” esas unsurlu markaları üzerinde öncelik hakkına haiz olduğunu, bu markaların davalıya ait markalardan önce tescil edildiğini, davaya konu markalar ile müvekkiline ait markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, davalının 2000/17398 sayı ile tescilli "NECSTAR" markasını 556 sayılı KHK'nın 14. maddesi uyarınca 5 yıl boyunca ciddi bir şekilde kullanmadığını, müvekkilinin tescilli ve tanınmış markaları ile ayırt edilemeyecek kadar aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan davalı adına TPMK nezdinde uluslararası 09. sınıf dahil emtialar için 21.08.2010 tarih 2000/17398 sayı ve 28.01.2009 tarih, 2009/04266 sayı ile tescilli “NECSTAR” ibareli markalarının 556 sayılı KHK'nın, 7, 8, 14. maddeleri ile 42. maddesinin a, b, c bentleri uyarınca hükümsüz sayılmasına, iptaline, TPMK'den terkinine, TPMK resmi marka gazetesinde şerh ve ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, müvekkilinin markasının davacı markası ile karıştırılma ihtimali olmadığını, 556 sayılı KHK'nın 14. ve 42. maddelerinin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olduğundan bu yöndeki talebin reddinin gerektiğini, mutlak ret şartlarının ve nispi ret şartlarının mevcut olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece verilen bozma ilamına uyularak, davalı tarafa ait 2000/17398 sayılı NECSTAR markasının iptal talebi yönünden, yürürlükten kalkan 556 sayılı KHK'nın 14. maddesi Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 tarih, 2016/148 Esas, 2016/189 Karar sayılı ilamıyla 06.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan hükmüyle iptal edildiği, davanın yasal dayanağının ortadan kaldığı gerekçesiyle iptal davasının usulden reddine; yine davalı tarafa ait 2009/04266 sayılı marka davalıya ait 2000/17398 sayılı NECSTAR markası dikkate alındığında davalı tarafın daha önceki hakkına dayalı olarak seri marka yaratma hakkı olup önceki tescil hakkı dikkate alındığında markanın hükümsüz sayılması mümkün olmadığı, 2000/017398 sayılı marka tescil tarihi, dava tarihi ile birlikte dikkate alındığında kötü niyetli tescil olarak kabul edilemeyeceği, bu marka yönünden dava açılması için 5 yıllık yasal hak düşürücü sürenin de dolmuş olduğu gerekçesiyle bu markanın hükümsüzlüğü davasının da reddine karar verilmiştir.
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At