Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/3430 Esas 2019/4979 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3430
Karar No: 2019/4979
Karar Tarihi: 27.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/3430 E. , 2019/4979 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA


  Taraflar arasında görülen davada Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/10/2017 tarih ve 2016/149-2017/778 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kargoları usulüne uygun olarak taşıdığını, nakliye faturalarını ödenmesi için davalıya teslim etmesine ve ihtarname çekmesine rağmen 10.807,53 TL fatura alacağının ödememesi üzerine davalı aleyhine giriştiği icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini, icra takibinden sonra davalının borcuna mahsuben 2.000,00 TL ödeme yaptığını, kalan miktarı ödemediğini ileri sürerek 8.807,53 TL asıl alacak bakımından itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı cevap dilekçesi sunmamış; isticvap davetiyesi üzerine davalı yetkilisi geldiği oturumda davacı ile kargo taşınması konusunda dönem dönem anlaşma yapıldığını, dava konusu faturaların fatura almaya yetkili kişilerce teslim alınmadığını, fatura teslim belgesindeki imzaların çalışanlara ait olabileceğini ancak onların fatura teslim alma yetkilerinin bulunmadığını, teslim belgesinde adı geçen Numan Demirel'in şirket çalışanı olduğunu belirtmiştir.
  Mahkemece verilen bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde, taraflar arasında kargo taşımasından kaynaklı ticari ilişki bulunduğu, yapılan ödemenin düşümü ile 8.807,53 TL faturalara dayalı alacağın tahsili istemi ile takibe geçildiği, taraf defterleri ve faturaların teslimine dair bilgi ve belgelerin incelenmesinde davalının kargo taşıması nedeniyle davacıya 4.519,91 TL borçlu olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının Ankara 15. İcra Müdürlüğünün 2012/4294 sayılı takip dosyasında itirazının 4.519,92 TL asıl alacak için iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren avans faizi işletilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, hükmolunan meblağın %40'ı oranında hesaplanan 1.807,96 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın