Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/357 Esas 2019/4999 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/357
Karar No: 2019/4999
Karar Tarihi: 01.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/357 E. , 2019/4999 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10/12/2015 gün ve 2014/646 - 2015/824 sayılı kararı bozan Daire'nin 14/09/2017 gün ve 2016/5118 - 2017/4360 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davalı şirketin 29/04/2014 tarihli genel kurulunda yönetim kurulunun ve denetçinin seçimine yönelik 4 numaralı, yönetim kuruluna ücret ödenmesine yönelik 5 numaralı, yönetim kuruluna yetki ve izin verilmesine yönelik 6 ve 7 numaralı maddelerle alınan kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.
  Davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
  1- Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin dava konusu genel kurulun yönetim kurulu başkan ve üyelerine ücret ödenmesine ilişkin 5 nolu maddesine yönelik sair karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
  2-Davalı vekilinin dava konusu genel kurulun yönetim kurulu ve denetçi seçimine ilişkin 4 numaralı maddesine yönelik karar düzeltme istemlerinin incelenmesine gelince dava, anonim şirket genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemine ilişkindir. Yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı vekili, davalı şirketin 29/04/2014 tarihli genel kurulunda alınan diğer kararlar yanında yönetim kurulu ve denetçi seçimine yönelik 4 numaralı kararın da iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacı şirketin anasözleşmesinin 10.maddesinde yönetim kurulu üyelerinin paydaşlar arasından seçileceği yazılı olup ibra edilmeyen yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı, davacı vekilinin karara muhalefet edip red oyu kullandığı, bu sebeple 4 nolu karara ilişkin ileri sürülen iptal sebebinin yerinde görülmediği gerekçesiyle anılan talep yönünden de davanın reddine karar verilmiş ve davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizin 14.09.2017 tarih 2016/5118 E. 2017/4360 K. sayılı ilamının 2 nolu bendinde 6102 sayılı TTK’nun 420 ve 413/son maddeleri gereği finansal tabloların müzakeresi ile buna bağlı olan yönetim kurulu üyelerinin ibrasının ertelenmiş olması nazara alındığında yönetim kurulunun seçimine ilişkin davalı şirketin genel kurulunun 4. maddesinin görüşülmesinin de ertelenmesi gerektiği gerekçesiyle davacı yararına bozulmuş ise de dava konusu genel kurul kararı 6102 sayılı TTK’nun 446. maddesinde düzenlenen iptal davasının koşullarına tabi olmakla sözkonusu karar yönünden iptal koşullarının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir. Kararların iptalini düzenleyen anılan madde hükmüne göre toplantıda hazır bulunup da alınan karara muhalif kalan ve bu durumu toplantı tutanağına geçiren ortağın söz konusu kararlara karşı iptal davası açma hakkının olduğu belirtilmiştir. Somut olayda, davacı ortağın genel kurulda kendisini vekili aracılığıyla temsil ettirdiği, vekilin iptali istenen maddeye yönelik olarak daha karar alınmadan önce karşı çıktığı, bu şekilde muhalefet durumunun öneriye karşı olup, kararın alınmasından sonra yapılmış bir karşı çıkmanın (muhalefet) bulunmadığı, bu durumda iptal davası açabilmek için kanunun aradığı “alınan kararlara muhalif kalma” koşulunun yerine getirilmediği anlaşıldığından, yönetim kurulu ve denetçi seçimine yönelik 4 numaralı karar yönünden yapılan iptal isteminin dava koşulu yerine getirilmediğinden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru değilse de bu konudaki ret kararı sonucu itibariyle doğru olduğundan Dairemizin 14.09.2017 tarih 2016/5118 E. 2017/4360 K. sayılı ilamının 2. sayfasındaki 2 nolu bozma gerekçesinin üçüncü paragrafının ve Dairemiz ilamının 3. sayfasındaki “Bu suretle” ibaresiyle başlayan paragraftaki “...4 numaralı maddesi ile alınan yönetim kurulunun seçimine ilişkin kararın...” ibaresinin bozma ilamından çıkarılarak genel kurulun 4 numaralı maddesiyle karara bağlanan yönetim kurulu ve denetçi seçimine yönelik hükmün açıklanan bu değişik gerekçeyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin dava konusu genel kurulun yönetim kurulu başkan ve üyelerine ücret ödenmesine ilişkin 5 nolu maddesine yönelik yerinde görülmeyen diğer karar düzeltme istemlerinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 14.09.2017 tarih 2016/5118 E. 2017/4360 K. sayılı ilamının 2. sayfasındaki 2 nolu bozma gerekçesinin üçüncü paragrafının ve Dairemiz ilamının 3. sayfasındaki “Bu suretle” ibaresiyle başlayan paragraftaki “...4 numaralı maddesi ile alınan yönetim kurulunun seçimine ilişkin kararın...” ibaresinin bozma ilamından çıkarılarak genel kurulun 4 numaralı maddesiyle karara bağlanan yönetim kurulu ve denetçi seçimine yönelik hükmün açıklanan bu DEĞİŞİK GEREKÇEYLE ONANMASINA, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davalıya iadesine,
  01.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın