Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/4091 Esas 2019/5039 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4091
Karar No: 2019/5039
Karar Tarihi: 05.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/4091 E. , 2019/5039 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA


  Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 24/12/2015 gün ve 2015/529 - 2015/992 sayılı kararı bozan Daire'nin 24/04/2018 gün ve 2016/5729 - 2018/3041 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava, davalı anonim şirketin genel kurul kararının iptali isteminden ibarettir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yukarda tarih ve numarası verilen karar ile davanın reddine karar verilmiş, kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 24.8.2018 tarih ve 2016/5729 – 2018/3041 sayılı kararı ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, sözü geçen ilam aleyhine bu kere davalı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş ise de, bu aşamada yerel mahkemenin 04.7.2019 havale tarihli yazısı ekinde gönderilen dilekçeler ile davacılar vekilinin taraflar arasında varılan sulhten bahisle davadan feragat ettiğini, davalı şirket vekilinin ise yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığını beyan ettikleri gözlenmiş olmakla, dosya re’sen ele alındı, gereği görüşülüp düşünüldü.
  Uyuşmazlık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri nitelikte olup davadan feragat hüküm kesinleşinceye değin yapılabilir ve karşı tarafın kabulüne bağlı olmadığı gibi yapıldığı anda kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Davacılar vekilinin açtıkları davadan feragate ilişkin beyanının, usulen tevsik olunduğu gözetilerek HMK’nın 307 vd. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, Yargıtay İBK’nun 11.4.1940 gün ve 70 sayılı ve HGK’nun 21.11.1981 gün ve 1981/2-551 sayılı kararları uyarınca, öncelikle davadan feragate ilişkin bir hüküm verilmesini teminen Dairemizin yerel mahkeme kararının bozulmasına yönelik 24.8.2018 tarihli ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Dairemizin 24.8.2018 tarih ve 2016/5729 – 2018/3041 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebep ve şekline göre davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesine yer olmadığına, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davalıya iadesine, 05/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At