Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/426 Esas 2019/4839 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/426
Karar No: 2019/4839
Karar Tarihi: 26.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/426 E. , 2019/4839 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 21/12/2015 gün ve 2014/473 - 2015/315 sayılı kararı onayan Daire'nin 31/10/2017 gün ve 2016/3552 - 2017/5931 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili şirketin “DOĞRULUK” unsurlu çeşitli seri markalara sahip olduğunu, 2012/106823 başvuru numaralı "DOĞRULUK M.E" ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, davalı tarafın 99/007984 sayılı "M.E" ibareli markasını mesnet göstererek itiraz ettiğini, itirazın kısmen kabul edilerek markanın kısmen reddedildiğini, karara itiraz ettiklerini, itirazın dava konusu YİDK kararıyla reddedildiğini, markaların benzer olmadığını, müvekkilinin markasının renk, kombinasyon özgün tarz ile tamamen farklı ve “M.E” kelimesinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğunu, belirterek dava konusu YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
  Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın