Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/450 Esas 2019/4842 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/450
Karar No: 2019/4842
Karar Tarihi: 26.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/450 E. , 2019/4842 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 11/11/2015 gün ve 2013/361 - 2015/243 sayılı kararı onayan Daire'nin 13/11/2017 gün ve 2016/2514 - 2017/6123 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili şirketin ''Eriş'' asıl unsurlu çeşitli markaları olduğunu, bu ibarenin ayrıca ticaret unvanının ayırt edici unsuru olduğunu, markasının TPMKtarafından 21/11/2011 tarihinde tanınmış markalar siciline kaydedildiğini, davalının 2010/83193 sayılı "Eris Yemek Nakliyat Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti." ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin itiraz ettiğini fakat itirazının YİDK kararıyla red edildiğini, davalının kötüniyetli başvuru yaptığını ileri sürerek YİDK kararının iptaline ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı kurum vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davacı vekilince ve davalı TPMK vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
  Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın