Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/5551 Esas 2019/5025 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/5551
Karar No: 2019/5025
Karar Tarihi: 03.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/5551 E. , 2019/5025 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasındaki davada Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nce verilen 30.03.2018 gün ve 2018/İHK-2341sayılı karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, saklanmak üzere tevdi edildiği İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından duruşmalı olarak incelenmesi temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, duruşma için belirlenen 21.05.2019 günü hazır bulunan davacı vekili Av. ...ile davalı vekili Av.... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı/başvuran vekili, müvekkili şirket nezdinde görevli ...’ın yönetici olarak görevini yerine getirirken müvekkili şirkete karşı sorumlu olabileceği bir zarar ihtimaline karşı davalı ... şirketi nezdinde yönetici sorumluluk sigorta poliçesi akdedildiğini, ...’ın şirkete verdiği zararın davalı ... şirketi tarafından karşılanmadığını ileri sürerek, şimdilik 100.000.- TL’nin davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı/karşı taraf vekili, başvurunun reddini talep etmiştir.
  Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından başvurunun reddine karar verilmiştir.
  Karara, davacı/başvuran vekilince itiraz edilmesi üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti; ... davacı şirkette yönetici sıfatı ile çalıştığı ve poliçede sayılan sigortalı kişilerden biri olduğu kabul edilse dahi, davacının uğradığını iddia ettiği zararın poliçe kapsamında olmadığı, henüz kesinleşen bir zarar söz konusu değil ise de, vergi cezalarına yol açan eylemlerin kasten gerçekleştirildiği ve davalı ... şirketinin sorumlu olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.
  Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen karar, davacı/başvuru sahibi tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dava,yönetici sorumluluk sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. 5648 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında tahkimde görülen dava sonunda hakem heyetince davanın reddine karar verilmiştir.
  5648 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30/16. maddesinde hakemlerin görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç 4 ay içinde karar vermeye mecbur oldukları, bu sürenin ancak tarafların açık ve yazılı muvafakatları ile uzatılabileceği, aksi halde uyuşmazlığın yetkili mahkemece halledileceğine amirdir.
  Davacının 20,7,2017 tarihli başvurusu üzerine sigorta tahkim komisyonunca 15.8.2017 tarihinde hakem heyetine görev tevdi edilmiş, taraflarca daha önceden başkaca bir süre belirlenmemiş, ve gerekmahkemece gerekse taraflarca tahkim süresinin uzatılması yönünde karar alınmamış olduğundan, hakem heyetinin 4 ay içinde kararını vermiş olması gerekmektedir. 4 aylık süre hakemlerin görevlendirildikleri 15.8.2017 tarihinden itibaren dikkate alınacağına göre 15.12.2017 tarihinde dolmuş bulunmaktadır. Hakem heyeti kararı ise 3.1.2018 tarihinde verildiğinden verilen bu karar yok hükmündedir.
  O halde hakem kararının öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  2-Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hakem kararının re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine,
  03/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın