Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2019/2465 Esas 2019/5021 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2465
Karar No: 2019/5021
Karar Tarihi: 02.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2019/2465 E. , 2019/5021 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada, Hukuk Genel Kurulu bozma ilamına uyularak, Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 29/11/2018 tarih ve 2018/207-2018/433 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin "İPEKYOL" ibareli markasını farklı yazı karakterleri ve logolarla birden fazla kez tescil ettirdiğini ve uzun yıllardar kullandığını, markaya yapılan yatırım ve emek dikkate alınarak davacı markasının TPMK tarafından tanınmış marka olarak kabul edildiğini, davalı şirketin "İPEKYOLU" ibaresini 05, 29 ve 30. sınıflarda yer alan emtia bakımından marka olarak tescili için başvuru yaptığını, dava konusu marka başvurusunun müvekkine ait 97 008174 sayılı tescilli markasıyla ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçesiyle 7/1-b maddesi gereğince kısmen reddine karar verildiğini, müvekkili tarafından marka tesciline yapılan itirazın YİDK tarafından, başvuru sahibinin şekil markalarının varlığı nedeniyle markalar arasında karıştırılma veya tanınmışlıktan dolayı ilişkilendirme olasılığının ortaya çıkmayacağı gerekçesi ile reddedildiğini, oysa davalı şirketin önceki markalarında yer alan baskın ve dikkat çekici "DEVE" figürünün, eldeki davanın konusunu oluşturan markada yer almaması ve markanın sadece düz bir yazı ile oluşturulması karşısında davalının önceki markaları ile değil davacının tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimalinin daha yüksek olduğu, davalı başvurusunun müvekkiline ait markayı sulandırarak tüketicilerin markaları karıştırması sonucunu doğuracağını ileri sürerek, YİDK kararının ve 2006 006687 sayılı marka başvurusunun iptalini, markanın tescil edilmiş olması halinde resmi marka sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.
  Davalı TPMK vekili YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.
  Diğer davalı vekili, müvekkilinin "İPEKYOLU" ibaresi üzerindeki hakkının davacının tüm marka haklarından daha eskiye dayandığını, müvekkilinin önceki başvurularında bu ibareyi deve şekilleriyle birlikte kullanarak tescil ettirdiğini, ancak bu şeklin markasal bir anlamı bulunmadığını, markanın esas unsurunu "İPEKYOLU" kelimesi olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, HGK.'nın hükmüne uyulan bozma ilamına, iddia savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, uyuşmazlık konusu marka başvurusu" ipekyolu" ibaresi ile davacı markası "ipekyol" ibaresi arasında 556 sayılı KHK 7/1-b ve 8/1-b maddesi anlamında benzerlik bulunduğundan davanın kabulüne, TPMK. Y.İ.D.K'nın 2008-5068 sayılı kararının iptaline, davalı adına tescilli 2006/06687 sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 02/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At