Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/15139 Esas 2017/8656 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/15139
Karar No: 2017/8656
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2015/15139 E.  ,  2017/8656 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Bafra 3. Asliye (Bafra 1. Sulh) Ceza Mahkemesi
  Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık
  Hüküm : 2863 sayılı Kanunun 74/2-1. cümlesi, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1- a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet

  2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddenin (1) numaralı bendinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sulh ceza mahkemeleri kaldırılmıştır” ve (3) numaralı bendinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili asliye ceza mahkemelerine devredilir” hükümleri yer almakta ise de; 19/06/2013 tarihli iddianame ile sanık hakkında, arkadaşları ile birlikte yaklaşık 50 - 60 cm ebatlarındaki bir kayanın çevresini 10 - 15 cm derinliğinde kazdığı iddiasıyla dava açıldığı, belirtilen şekilde açıklanan eylem, 2863 sayılı Kanunun 74/1. maddesi kapsamında kaldığından, anılan maddede öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun suç ve karar tarihleri itibariyle yürürlükte olan 10, 11 ve 12. maddeleri uyarınca davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi olduğu gözetilmeksizin, yargılamaya devamla davanın sonuçlandırılması,
  Kabule göre de;
  2863 sayılı Kanunun 74/2. maddesinde düzenlenen “izinsiz define araştırma” suçunun oluşabilmesi için, anılan Kanunun 6. maddesi kapsamında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, bunların korunma alanlarında veya sit alanlarında, araziye fiziki müdahale teşkil etmeyen yüzeysel araştırma faaliyetlerinde bulunulması gerektiği, somut olayda ise sanığın, hakkındaki hüküm temyize konu edilmeyen sanık ... ve haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, kültür varlıkları bulmak amacıyla, yaklaşık 50 - 60 cm ebatlarındaki bir kayanın çevresini 10 - 15 cm derinliğinde kazdığı anlaşılmakla; olay yerinde keşif yapılarak, kazı mahallinin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli niteliği haiz bir yer olup olmadığı tereddütsüz şekilde belirlendikten sonra, belirtilen niteliği taşıdığının tespiti halinde, anılan Kanunun 74/1-1. cümlesi, taşımadığının tespiti halinde ise ayrıca 74/1-2. cümlesi uyarınca uygulama yapılması ve kazının derinliği itibariyle eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesinin de uygulanması gerektiği gözetilmeksizin, hatalı nitelendirme ile “izinsiz define araştırma” suçundan karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın