Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/10196 Esas 2017/8750 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/10196
Karar No: 2017/8750
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/10196 E.  ,  2017/8750 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
  Hüküm : TCK'nın 179/3-2, 62/1, 50/1-a, 52/4, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;
  İki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınmak suretiyle adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği nazara alınıp, 159 promil alkollü olarak araç kullanan sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde ceza tayini ile adli sicil kaydında tekerrüre esas birden fazla sabıkası bulunan sanık hakkında tayin edilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın eksik incelemeye, beraatine karar verilmesi gerektiğine, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1-Sanık hakkında tayin edilen hapis cezasının gün para cezasına çevrilmesi sırasında, uygulanan kanun maddelerinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi ve adli para cezasının tespitine esas tam gün sayısının gösterilmemesi suretiyle TCK'nın 52/3. maddesine aykırı hareket edilmesi,
  2-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının taksitlendirilmesi akabinde taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtarı yapılması gerekirken, infazı kısıtlar biçimde ''taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsiline, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine,'' karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hükmün 3. paragrafının hükümden çıkarılarak yerine, "Sanığın yaşı, şahsi ve sosyal hali, işi, ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özelliklere göre, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının TCK'nın 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmesine; TCK'nın 52/3. maddesi gereğince adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının 25 tam gün olarak belirlenmesine; TCK'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adli para cezasının takdiren 20.TL olarak hesabıyla 500.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına" ibaresinin yazılması, hükmün 4.paragrafındaki "hapse çevrilmesine" ibaresinin, "hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına" ve "geri kalan kısmının tamamının tahsiline" ibaresinin, "geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin" ibaresi olarak değiştirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın