Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/2668 Esas 2017/8744 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2668
Karar No: 2017/8744
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/2668 E.  ,  2017/8744 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle Yaralama
  Hüküm : TCK'nın 89/4, 62/1, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet
  Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın kusur tespitine, olayda illiyet bağı olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1-Olay tarihinde katılan ...'un 3 yaşındaki oğlu ile bir akrabalarının düğününe gittikleri, emekli kimya öğretmeni olan sanığın evinde hidrojen gazı doldurmak suretiyle satışını yaptığı balonlardan katılan ...'nın satın alarak düğün salonu içerisine girdiği, balonun ateş alarak patladığı ve iki kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı olayda; hükmün esasını oluşturan kısa kararda ve gerekçeli kararda, cezanın teşdiden tayin edildiği belirtilmesine rağmen, sanık hakkında alt sınırdan ceza tayin edilerek çelişki yaratılması ile emekli kimya öğretmeni olan sanığın, helyum gazı ile yanıcı ve patlayıcı bir gaz olan hidrojen gazı arasındaki ayrımı bildiği ve neticenin gerçekleşeceğini öngörmesine rağmen, eylemine devam ettiği böylece olayda bilinçli taksirin koşullarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanık hakkında tayin edilen cezada bilinçli taksir nedeni ile TCK'nın 22/3. maddesi gereğince artırım yapılmaması,
  Kabul ve uygulamaya göre,
  2-Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verilirken uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine ve adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının gösterilmemesi suretiyle TCK'nın 52/3. maddesine aykırı hareket edilmesi,
  3-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının taksitlendirilmesi akabinde taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtarı yapılması gerekirken, infazı kısıtlar biçimde ''taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edilmesine, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine,'' karar verilmesi;
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanun'un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın