Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/2675 Esas 2017/8737 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2675
Karar No: 2017/8737
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/2675 E.  ,  2017/8737 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle Yaralama
  Hüküm : CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

  Taksirle yaralama suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan ... vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, bilirkişi raporlarını bertaraf edebilecek şekilde vicdani delil elde edilemediği gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan ... vekilinin eksik incelemeye, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Sanığın kusursuz olduğu kanaatine varılarak mahkemece beraatine hükmedilmesine rağmen, hüküm fıkrasında "sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, bilirkişi raporlarını bertaraf edebilecek şekilde vicdani delil elde edilemediğinden," gerekçesi ile beraatine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hüküm fıkrasının 1. bendindeki "Sanığın bu suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, bilirkişi raporlarını bertaraf edebilecek şekilde vicdani delil elde edilemediğinden, CMK'nın 223/2-e maddesi" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine “sanığın üzerine atılı suç açısından kusurunun bulunmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-c maddesi uyarınca” ibaresinin yazılması ve hükümdeki diğer hususların aynen bırakılması suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın