Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/9847 Esas 2017/8685 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/9847
Karar No: 2017/8685
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/9847 E.  ,  2017/8685 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
  Hüküm : TCK'nın 32. ve CMK'nın 223/6. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına ve sanık hakkında TCK'nın 57/1-2. maddesi gereğince akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirinin uygulanmasına

  Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve sanık hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılama sonunda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının 15.12.2014 tarihli raporu tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilerek, sanığın suç tarihinde "bipolar bozukluk- manik atak” denilen akıl hastalığına müptela olup, işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyuttaki bu hastalığın etkisi altında bulunması nedeniyle işlediği suçlara yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, sanık müdafiinin suçun sübutuna ve sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Akıl hastası olduğu kabul edilen sanık hakkında, TCK'nın 32/1. ve CMK'nın 223/3-a. maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken, CMK'nın 223/6. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hükmün 1. bendinde yer alan "CMK'nın 223/6. maddesi" ibaresinin çıkarılarak yerine "CMK'nın 223/3-a. maddesi" ibaresinin yazılması suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın