Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/9953 Esas 2017/8683 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/9953
Karar No: 2017/8683
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/9953 E.  ,  2017/8683 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
  Hüküm : TCK'nın 180/1, 62, 53, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet


  Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ile katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;
  1-Katılanın temyiz isteminin incelenmesinde;
  Katılanın yüzüne karşı verilen hükmün katılan tarafından CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen yasal bir haftalık süre geçtikten sonra 04.02.2016 tarihinde temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE;
  2-Sanığın temyiz isteminin incelenmesine gelince;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;
  Dosya içeriğine göre olay günü, müşteki ...'in sevk ve idaresindeki otomobili ile seyir halinde iken, önünde aynı yöne seyreden sanık idaresindeki kapalı kasa kamyonetin kasasında bulunan plastik kasalardan dört adedinin yol üzerine düştüğü, müştekinin de aracı ile bu kasaların üzerinden geçtiği, bu nedenle müştekinin aracının kaporta kısmında hasar oluştuğu iddia edilen maddi hasarlı olayda, sanığın eylemi iddianamede TCK'nın 179/2. maddesi kapsamında değerlendirilerek kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin TCK'nın 179/2. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturmayacağı, zira TCK'nın 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun, bu maddenin 2. fıkrasında ''kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek...'' şeklinde tanımlandığı, yine sanık hakkında ek savunma verilmek suretiyle TCK'nın 180. maddesi gereğince mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de, TCK'nın 180. maddesinde düzenlenen, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunda ise karayolu ulaşım araçlarına yer verilmediği, ayrıca TCK'nın 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun ancak kasten işlenebileceği ve bu suçun oluşabilmesi için aracın kasıt ya da olası kasıtla kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlike yaratacak bir şekilde sevk ve idare edilmesi gerektiği, karayolu ulaşım araçları yönünden suçun taksirle işlenen biçimine TCK'da yer verilmediği, ancak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ''Araçların yüklenmesinde uyulması gereken ölçü ve esaslara aykırılık'' hallerinin belirtildiği 65. maddesinin (d) bendinde ''Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılması'' düzenlemesine, (h) bendinde ise ''Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,'' düzenlemesine yer verilmiş olup, sanığın eyleminin koşulları bulunduğu takdirde 2918 sayılı Kanun'un belirtilen maddesi kapsamında değerlendirilebileceği bu nedenle sanık hakkında unsurları oluşmayan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçelerle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi;
  Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA; 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın