Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1739 Esas 2009/10029 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1739
Karar No: 2009/10029
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1739 E.  ,  2009/10029 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 15/10/2008
  NUMARASI : 2008/930-2008/1376

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Uyuşmazlık İİK.nun 24.maddesi gereğince ayıplı aracın aynen teslimi, mümkün olmadığı takdirde bilirkişi aracılığı ile tespit edilen araç bedelinin ödenmesine yöneliktir. Bu niteliği itibari ile satış hazırlıkları işlemlerine ilişkin kıymet takdirine itiraz sözkonusu olmadığından Bakırköy 2.İcra Mahkemesinin 5.12.2008 tarih ve 2008/930-1376 sayılı temyiz talebinin reddine yönelik ek kararının kaldırılmasına karar verilerek işin esası incelendi;
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.00. TL onama harcının mahsubuna bakiye 1.60. TL. harcın temyiz edenden alınmasına, 07/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At