Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1779 Esas 2009/9830 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1779
Karar No: 2009/9830
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1779 E.  ,  2009/9830 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/12/2008
  NUMARASI : 2007/1301-2008/1154

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK'nun 83.maddesi gereğince borçlunun maaşından, borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu olan kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak haczolunacak miktar İİK'nun 83/2.maddesi uyarınca maaşının 1/4'ünden az olamaz. Menkul haczi sırasında borçlunun, emekli maaşının 3/4'üne haciz konulmasına muvafakat etmesi geçersizdir. Çünkü borçlu, maaşının tamamının kesilmesinin sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde ne gibi sonuçları olacağını, ancak maaşının 3/4'ü kesilince anlayabilir. İİK'nun 83/a maddesinde haciz öncesi ve haciz sırasında haczedilmezlik hakkından vazgeçmenin geçersiz olacağı belirtilmiştir. (HGK'nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E. ve 2004/196 K.).
  Somut olayda borçlu, 22.08.2001 tarihli ve evinde yapılan menkul haczi sırasında,  emekli maaşının 3/4'ü üzerine haciz konulmasına muvafakat etmiş olup, bu muvafakat yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde (maaş haczinden önce beyan edildiğinden) geçersizdir.
  Mahkemece borçlunun maaşının 1/4'üne haciz konulmasına ilişkin kabulü de esas alınarak, bunu aşan kısım üzerindeki haczin kaldırılmasına karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. 
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At