Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1794 Esas 2009/9850 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1794
Karar No: 2009/9850
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1794 E.  ,  2009/9850 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 09/10/2008
  NUMARASI : 2008/692-2008/964

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, takip kesinleşmeden önce oluşan zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline yöneliktir. Ödeme emri, itiraz eden borçluya 10.06.2008 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla, başvuru, İİK.nun 168/5 maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürededir.
  Takip borçlularından itiraz eden A. B..'a karşı takip dosyasında 13.11.2007 ve 27.05.2008 tarihleri arasında işlem yapılmadığı görülmekle, çekte aranan 6 aylık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda İİK. 169-a/5 maddesi uyarınca takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, başvurunun takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ait olduğu gerekçesi ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At