Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1840 Esas 2009/10113 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1840
Karar No: 2009/10113
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1840 E.  ,  2009/10113 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Sivrihisar İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 16/12/2008
  NUMARASI : 2008/43-2008/40

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu 14 örnek tahliye emri tebliği üzerine süresinde icra dairesine itirazda bulunmuştur. Bu suretle yapılan itiraz İİK.274. maddesi  gereğince takibi durdurur. Alacaklı icra mahkemesinden aynı yasanın 275.maddesi gereğince itirazın kaldırılmasına ilişkin karar getirmedikçe takibin devamı mümkün değildir. Süresinde yapılan itiraz üzerine icra dairesinin itirazın esasını incelemeye ve netice olarak takibin devamına karar vermeye yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle icra memurunun bu kararına karşı borçlunun yaptığı şikayetin kabulü ile icra müdürünün takibin devamı yönündeki 8.10.2008 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile taşınmazın 6570 s.k. hükümlerine tabi olduğundan ve aynı yasanın 11.maddesi uyarınca kira süresinin 1 yıl uzadığından bahisle talep de aşılmak suretiyle takibin iptaline dair karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At