Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1865 Esas 2009/10138 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1865
Karar No: 2009/10138
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1865 E.  ,  2009/10138 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Polatlı İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/12/2008
  NUMARASI : 2008/182-2008/215

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  TTK.nun 690.maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 598.maddesi gereğince, bonoyu elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır.
  Somut olayda, şikayet konusu yapılan takip dayanağı 30.5.2007 tanzim ve 30.8.2008 vade tarihli, 150.000.00.YTL bedelli bonoda keşidecinin borçlu ibrahim Temel, lehdarın D. T.. olduğu ve senet arkasında lehdarın beyaz cirosunun mevcut olduğu görülmektedir. Bu durumda, alacaklı TTK.nun 595/2.maddesi koşullarında beyaz ciro ile senetteki hakkı eline geçirdiğinden yetkili hamil olarak takip yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. Açıklanan nedenlerle mahkemece, borçlunun borca ve imzaya itirazının esasının incelenmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptaline dair karar verilmesi isabetsizdIr.   
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At