Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1887 Esas 2009/10123 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1887
Karar No: 2009/10123
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1887 E.  ,  2009/10123 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kağızman İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/06/2008
  NUMARASI : 2008/5-2008/8

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  5766 Sayılı Kanunla Değişik 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli  yargı harçları ile ilgili 1 sayılı tarifenin A bendine ilave edilen IV numaralı  bölüm uyarınca temyiz başvurularında harca tabi davalarda daha önce alınmakta olan matbu temyiz harcına  ilaveten 60,00 TL temyiz başvurusu harcının alınması zorunlu olduğu ve başvurunun da 6.6.2008 tarihinden sonra olmasına rağmen temyiz başvuru harcı alınmadığı anlaşılmış ise de bu hususun mahallinde giderilmesi mümkün bulunduğundan dosyanın bu hususta işlem yapılmak üzere geri çevrilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilip temyiz incelenmesine geçildi;
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Alacaklı taraf lehine hükmedilen vekalet ücretini Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/3 maddesi gereğince maktu olarak tayini gerekirken, nisbi olarak tayini isabetsiz olup, açıklanan nedenle kararın bozulması gerekir ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Kağızman İcra Mahkemesi'nin 24.06.2008 tarih, 2008/5-8 sayılı kararının hüküm fıkrasının (4) no'lu bendinde yer alan (720) rakamının silinerek yerine (250) rakamının yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At