Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2073 Esas 2009/9857 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2073
Karar No: 2009/9857
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2073 E.  ,  2009/9857 K.

  "İçtihat Metni"

   MAHKEMESİ : Malatya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/555-2008/540

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklının kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolu ile başlattığı takibin kesinleşmesine müteakip borçlu taşınmazının haczi üzerine borçlu tarafından meskeniyet şikayetinde bulunulmuş, mahkemece, borçlunun ekonomik ve sosyal durumunun iyi olup meskeniyet iddiasının yerinde olmadığı gerekçesiyle istem reddedilmiştir.
  İİK'nın 82/12. maddesi gereğince, borçlunun "haline münasip" evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki "aile" terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra Mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirildikten  sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise satılmasına karar verilmeli ve satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken için gerekli olan miktar borçluya bırakılmalı, kalanı alacaklıya ödenmelidir. Borçlunun ekonomik ve sosyal durumunun iyi olması meskeniyet şikayetine bulunmasına engel değildir.
  O halde, mahkemece İİK'nın 82/12. maddesi esas alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At