Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2080 Esas 2009/9869 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2080
Karar No: 2009/9869
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2080 E.  ,  2009/9869 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/07/2008
  NUMARASI : 2008/245-2008/401

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından borçlu A.. K.  hakkında yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, 4389 Sayılı Kanun'un 15/7-b maddesine dayalı olarak 13.10.2005 tarihinde takipte borçlu sıfatı bulunmayan üçüncü kişi R. M..  adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydına haciz konulduğu ve adı geçen üçüncü kişi vekili tarafından taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.
  İİK’nun 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir (HGK’nun 24.09.1997 tarih 1997/15-461 E. 1997/729 K.; HGK’nun 13.06.2001 tarih ve 2001/12-461 E. 2001/516 K.; HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-198 E. 2004/183 K.).
  Hukuk Genel Kurulu 'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E. 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haciz edilebilmesi için haciz tarihinde borçlunun adına kayıtlı olması zorunludur. Bir başka deyişle; haciz tarihinde takipte taraf olmayan 3.kişi adına kayıtlı olan taşınmazın borçlunun borcu için haczi mümkün bulunmamaktadır. 
  Haciz işlemine dayanak yapılan 4389 Sayılı Kanun'un 15/7-b maddesinde; “...Fon alacaklarından; yönetim ve denetimi Fona geçen ve/veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların kaynağını kullanmış olmasından dolayı Fona borçlu olması kaydıyla Fona intikal eden bir bankadan ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanılmasından sonra, bu bendin birinci cümlesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin, edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklarının banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilir ve bu gerçek kişiler ile tüzel kişiler tarafından edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında bu fıkra hükümlerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin  ve/veya  banka kaynağının  kullanıldığı  tarihten  sonra  üçüncü  kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı aynî hak tesisi gibi işlemler ile üçüncü kişiler lehine tesis edilen aynî ve şahsî tüm haklar Fona karşı hüküm ifade etmez. ...” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu madde de yer alan hususlar ancak genel mahkemede açılacak bir davada tartışma konusu yapılabilir. Dar yetkili İcra Mahkemesinde az yukarıda sözü edilen Hukuk Genel Kurulu Kararında yer alan ilkeler esas alınarak sonuca gidilmelidir.

  Yapılan yargılama sonunda Mahkemece istem kabul edilip haczin kaldırılmasına karar verilmiş, alacaklı bankanın temyizi üzerine Dairemizce 5411 sayılı yasanın geçici 13.maddesinde 4389 sayılı yasanın 15/7-b maddesine eşdeğer hükümler getiren 134.maddeden bahisle taşınmaz kime devredilirse devredilsin banka alacağına ilişkin haciz konulabileceğine ilişkin hüküm nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden bahisle karar bozulmuş ve mahkemece bozmaya uyulup istemin reddine karar verilmiş ise de, yukarıda açıklandığı üzere taşınmaz haciz tarihinde şikayetçi adına kayıtlı olduğuna ilişkin tapu kayıtları dosya içinde konulu bulunduğundan, Daire kararının maddi hataya dayalı olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle mahkemece bozmaya uyulması alacaklı lehine usulü kazanılmış hak oluşturmaz (HGK, 29.11.1995 tarih, 19/819-1028). Zira, kararın temyizen incelenmesi sırasında dosyada mevcut bulunan tapu kayıtları ve ekleri maddi hata sonucu gözden kaçmış ve incelenememiştir.
  Bu açıklamalar ışığında somut olayın incelenmesinde; şikayete konu haciz tarihi olan 13.10.2005 tarihinde  taşınmazın şikayetçi üçüncü kişi adına tapuda kayıtlı olduğu görülmektedir. Bu durumda haciz tarihinde taşınmazın takipte taraf olmayan 3.kişi adına kayıtlı olması karşısında borçlunun borcu için haczi mümkün olmayıp istemin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At