Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2164 Esas 2009/9755 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2164
Karar No: 2009/9755
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2164 E.  ,  2009/9755 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Manisa 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 13/01/2009
  NUMARASI : 2009/5-2009/10

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 135/1. maddesi gereğince taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için 134. maddede yazılı müddete uyularak tapuya yazı yazılır. İİK.nun 134/son maddesinde ise tapu idaresine tescil için yazı yazılması ihale tarihinden itibaren şikayet için muayyen müddetin (7 gün) geçmesine veya ihalenin feshi istenilmiş ise şikayeti sonuçlandıran kararın kesinleşmesine bağlı tutulmuştur.
  İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Aynı maddenin 6.fıkrasına göre ise satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti öğrenme tarihinden başlar. Aynı maddede bu müddetin ihale tarihinden itibaren bir seneyi geçmeyeceği açıklanmıştır.
  Somut olayda ihalenin 09.01.2007 tarihinde yapıldığı, 7 günlük yasal sürede açılan ihalenin feshine ilişkin davaların ise reddedildiği ve kararların kesinleştiği anlaşılmaktadır. İcra müdürlüğünün ve mahkemenin kararına dayanak yaptığı Manisa 1.İcra Mahkemesinin 2008/371-451 sayılı ihalenin feshine ilişkin şikayetin ise 09.06.2008 tarihinde yapıldığı görülmektedir. İİK. nun 134/6.maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü süreden sonra yapılan bu şikayetin ihalenin kesinleşmesine engel teşkil etmesi düşünülemez. Aksinin kabulü, kötü niyetle yapılacak şikayetler sonucu ilanihaye ihalenin kesinleşmesinin engellenmesi sonucunu doğuracaktır.
  O halde Mahkemece şikayetin kabulü ile alıcının tescil yazısı yazılmasına ilişkin talebini reddeden memurluk kararının iptali yerine yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At