Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2167 Esas 2009/9745 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2167
Karar No: 2009/9745
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2167 E.  ,  2009/9745 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Tekirdağ 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/09/2008
  NUMARASI : 2007/321-2008/210

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK. nun 168/3.maddesi gereğince takibin dayanağı olan senedin kambiyo senedi vasfını taşımaması nedeniyle takibin iptali isteminin “şikayet” niteliğinde bulunduğu ve 5 günlük süreye tabi olduğu açıklanmıştır. Aynı Kanunun 170/a–2.maddesi gereğince şikayetin süresinde olması halinde dayanak belgenin yukarıda açıklanan vasfından söz edilerek takip iptal edilebilir.
  Somut olayda, alacaklı vekili tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin borçlulara 14.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, borçlular vekilinin ise yasal 5 günlük süreden sonra 24.12.2007 tarihinde mahkemeye başvurarak takip konusu çekin teminat olarak verildiği ve bu nedenle kambiyo senedi vasfında olmadığından bahisle takibin iptalini talep ettikleri anlaşılmaktadır.
  Bu durumda Mahkemece istemin süre aşımı nedeni ile reddi yerine işin esasının incelenerek şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At