Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2178 Esas 2009/9815 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2178
Karar No: 2009/9815
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2178 E.  ,  2009/9815 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Düzce İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/11/2008
  NUMARASI : 2008/182-2008/406

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından bonolara dayalı olarak borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve 10 örnek ödeme emri adı geçene 09.05.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu vekili tarafından İİK.nun 168/4.maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde icra hakimliğine başvurulduğu ve imzaya itiraz edildiği görülmektedir.
  İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince  icra mahkemesi, süresinde yapılan itiraz üzerine takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını  taşıyıp taşımadığını ve alacaklının kambiyo hukukuna göre takip hakkına sahip bulunup bulunmadığı re’sen incelemek zorundadır.
  Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilmesinin önkoşulu dayanak senetlerin kambiyo vasfına sahip olmasıdır.
  Somut olayda takip dayanağı 17.10.2006 tanzim tarihli 31.03.2007, 30.04.2007 ve 30.05.2007 vade tarihli bonolardaki lehtar cirolarında 20.07.2006 tarihinin, 07.09.2007 tanzim tarihli 30.01.2008, 28.02.2008 vade tarihli bonolardaki lehtar cirolarında ise 20.07.2007 tarihinin yazılı olduğu, ancak 20.07.2007 olan tarihlerde tahrifatın mevcut olduğu görülmektedir. Cirolardaki tarihin senetlerde yazılı olan tanzim tarihinden önce olması halinde, senetlerin tedavüle çıkarken tanzim tarihi taşımadıklarının ve bono vasfında olmadıklarının kabulü gerekir. Kambiyo senedi vasfını taşımayan senetlerdeki hakkın devri ancak alacağın temliki yolu ile olacağından, takip alacaklısının ciro yolu ile yetkili hamil olması mümkün değildir.
  Bu durumda öncelikle mahkemece 07.09.2007 tanzim tarihli 30.01.2008 ve 28.02.2008 vade tarihli senetlerin cirolarında mevcut 20.07.2007 tarihlerinde tahrifat bulunup bulunmadığı, var ise tahrifat öncesi tarihin yöntemince bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi gerekir. Yapılacak bu inceleme sonucunda anılan bonoların cirolarındaki tarihlerin tanzim tarihlerinden önceye ilişkin bulunması halinde bu senetler ve ciro tarihleri tanzim tarihinden önce olan 17.10.2006 tanzim tarihli, 31.03.2007, 30.04.2007 ve 30.05.2007 vade tarihli bonolar yönünden İİK.nun 170/a-2 maddesi gereğince bu eksikliğin re’sen nazara alınarak takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, anılan hususun göz ardı edilmesi isabetsizdir. 
  Öte yandan, İİK. nun 170/a-3.maddesi uyarınca imzaya itirazın reddi halinde, “takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa” borçlunun % 40 icra inkar tazminatına mahkum edileceği düzenlenmiştir. İcra mahkemesince 09.06.2008 tarihinde % 40 teminat karşılığında takibin durdurulmasına karar verilmiş ise de, borçlu tarafından teminatın yatırıldığına ve takibin durdurulmasına ilişkin kararın icra takip dosyasında uygulandığına dair herhangi bir kayıt ve belgeye rastlanılmamıştır. O halde her ne kadar icra mahkemesince takibin durdurulmasına karar verilmiş ise de bu kararın uygulanmadığı dosya kapsamından anlaşıldığından borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At