Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2191 Esas 2009/9776 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2191
Karar No: 2009/9776
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2191 E.  ,  2009/9776 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/12/2008
  NUMARASI : 2008/1560-2008/2569

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi :
  2-Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak başlatılan takibe karşı borçlu, ilamda reeskont(yasal) faize hükmedildiği halde avans faizi istendiği nedeni ile icra emrinin iptalini talep etmiştir.
  Takip konusu yapılan ilamda “37.330,00-YTL. nin 15.02.2002 tarihinden itibaren reeskont faiziyle tahsiline,”  karar verildiği anlaşılmıştır.
  Mahkeme kararında asıl alacak için reeskont faizine hükmedildiğinden ve kararda açıkça bu faizin ticari reeskont (ticari temerrüt faizi) olduğu belirtilmediğinden alacağa 3095 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen reeskont faiz oranlarının uygulanması gerekir. Zira ilamın infaz edilecek hüküm bölümünün icra mahkemesince yorum yolu ile belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.(HGK. nun 08.10.1997 Tarih,1997/12-517Esas,1997/776 K sayılı kararı) 3095 sayılı yasanın 1. maddesine göre reeskont faiz uygulaması “T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont üzerinden” yapılmakta idi. Ancak, 5335 sayılı kanunun 14. maddesi ile 3095 sayılı yasanın 1. maddesi ile değiştirildiğinden reeskont faizi yasal faiz olmakla yasanın yürürlük tarihi olan 01.05.2005 tarihi itibarı ile %12 ve değişen oranlarda uygulama yapılması gerekir. Zira 3095 sayılı yasanın 1. maddesinde belirttiği kriterlere göre Merkez Bankasının reeskont oranlarını belirtme yetkisi 5335 sayılı yasa ile kaldırılmıştır. Bu durumda diğer Daire görüşlerine ve uygulamaya uygun olarak yeniden oluşturulan içtihatlarımız doğrultusunda somut olayın incelenmesinde; Alacağa 01.05.2008 tarihi itibarı ile faize hükmedildiğinden ve bu tarih itibarı ile 3095 sayılı kanunun 5335 sayılı kanun ile değişik 1. maddesi yürürlükte bulunduğundan bu madde hükümlerinin tatbiki ile faiz oranlarının hesaplanması gerekmekte olup, Mahkemece, Merkez Bankası reeskont faiz oranlarına göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu madde de yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/05/2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

                   Karşı oy yazısı:


   5335 Sayılı Kanunun 14.maddesi ile 3095 sayılı yasanın 1.maddesi değiştirilmiş olup, maddedeki reeskont oranı ibaresi kaldırılmış ve 01.05.2005 tarihinden itibaren yasal faiz oranı %12 olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, karar tarihi olan 07.03.2008 tarihi itibariyle 3095 sayılı yasanın 1.maddesinde reeskont oranı ibaresi bulunmadığından, ilamda hüküm altına alınan reeskont faizinin, anılan yasanın 1.maddesinde düzenlenen yasal faiz olduğunun kabulüne imkan bulunmamaktadır.
    HGK.nun 08.10.1997 tarih 1997/12-517 E.1997/776 K. Sayılı kararında da açıklandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümüdür. Hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince, ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez. Bu ilke gereği ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, ilamda hüküm altına alınan reeskont faizi oranının, T.C.Merkez Bankasının reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto oranı olduğunun kabulü gerekir.
   Açıklanan nedenlerle çoğunluk görüşüne katılamıyorum.Yerel mahkeme kararı doğru olup kararın onanması görüşündeyim.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At