Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2263 Esas 2009/10068 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2263
Karar No: 2009/10068
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2263 E.  ,  2009/10068 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/11/2008
  NUMARASI : 2008/1752-2008/1305

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  İcra müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen haciz yazısında, borçlu şirketin müzekkerede yazılı borçlar için Bakanlık nezdindeki tüm hak ve alacak, istihkak, hakediş ve teminatları üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi MSB, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34.maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı nedeniyle teminat mektupları üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiştir.
  Dairemizin yerleşik içtihatları gereğince teminat mektupları, hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip o nedenle haczedilebilecektir. Başka bir iş için haczi mümkün olmadığından şikayetin kabulü ile teminat mektupları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At