Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2275 Esas 2009/10048 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2275
Karar No: 2009/10048
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2275 E.  ,  2009/10048 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Yalova İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/12/2008
  NUMARASI : 2008/450-2008/496

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İcra takibinin dayanağı olan bononun ön yüzünde ve sadece “teminat senedidir” ibaresinin bulunması onun kambiyo senedi vasfını ve bu senetlere ilişkin özel yol ile takibe dayanak yapılmasını engellemez (HGK.nun 14.03.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı, 20.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararları). Dayanak bononun hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmadıkça senedin kambiyo vasfında olduğu kabul edilmelidir.
  Ancak alacaklı vekili mahkemeye sunmuş olduğu 22.12.2008 havale tarihli cevap dilekçesinde; kaza neticesinde onarımda geçecek kira süresinde işleyecek kira bedeli ve 2008 model olan araçtaki değer kaybına yönelik tarafların 10.000 YTL ödenmesi hususunda anlaşmaya vardıklarını, keşideci C. A..’ın bu bedeli 1 hafta içinde ödeyeceğini, dava konusu senedin bu amaçla düzenlenerek müvekkiline verildiğini ifade etmiştir.
  Alacaklı vekilinin bu beyanından dayanak belgenin TTK’nun 688/2.maddesinde öngörülen “kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini” içermediği tespit edilmiş olup, onarımda geçecek kira süresi, işleyecek kira bedeli ve araçta meydana gelecek değer kaybının tespiti ve dolayısıyla alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeniyle, mahkemece, İİK’nun 170/a-2.maddesi gereğince şikayet kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At