Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2280 Esas 2009/10046 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2280
Karar No: 2009/10046
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2280 E.  ,  2009/10046 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Beypazarı İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 20/11/2008
  NUMARASI : 2006/39-2008/129

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 170/a-2.maddesi gereğince, hakim, icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re'sen inceleyerek, senedin kambiyo vasfında olmadığını tesbit etmesi halinde, diğer itiraz nedenlerini incelemeksizin takibin iptaline karar vermesi gerekir.
  Somut olayda, takip dayanağı bonoda tanzim yeri idari birim adı belirtilerek yazılı değildir. Bu durumda, dayanak belge TTK.nun 688/6.maddesinde öngürülen koşulu taşımadığı gibi, aynı kanunun 689/son maddesinde yer alan keşidecinin adı ve soyadı yanında yazılmış bir yer ismini de içermediği için kambiyo senedi niteliği bulunmamaktadır.(HGK.nun 02.10.2006 tarih ve 1996/12-590 sayılı kararı)
  O halde, mahkemece İİK.nun 170/a-2.maddesi gereğince borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, imza incelemesi yapılarak takibin iptali isabetsiz ise de, sonuçta takip iptal edildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  Ancak, İİK.nun 170/a maddesinde tazminat öngörülmediğinden alacaklının %40 tazminatla sorumlu tutulması yanlış olup, kararın bu nedenle bozulması gerekmekle beraber, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Beypazarı İcra Hukuk Mahkemesinin 20.11.2008 tarih, 2006/39 E. - 2008/129 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (2) nolu paragrafında yer alan %40 tazminatla ilgili kısmın karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 07/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At