Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2283 Esas 2009/10047 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2283
Karar No: 2009/10047
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2283 E.  ,  2009/10047 K.

  "İçtihat Metni"

   MAHKEMESİ : Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/03/2008
  NUMARASI : 2007/321-2008/188
   
   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının reddini mutazammın 20.11.2008 tarih, 16975/20536  sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Borçlu vekili, icra mahkemesine yapmış olduğu başvuruda, muris N. A..'ın mirasının TMK 612.maddesi gereğince, iflas hükümlerine göre resmi tasfiyesi gerekirken müvekkili mirasçı olmadığı halde, müvekkiline yöneltilen takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece şikayetçinin şahsi mallarına yönelik 9.3.2007 tarihli haciz işlemlerinin geçersiz sayılarak iptaline, takibin tümden iptaline yönelik talebin ise reddine karar verilmiştir.
   Mahkemece verilen kararın alacaklı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 20.11.2008 tarih ve 2008/16975-20536 sayılı kararı ile (Çeşme İcra müdürlüğünün 2007/132 Tal. sayılı dosyasından 15.3.2007 tarihinde haczedilen 2.100 YTL'lik menkuller dikkate alınarak) uyuşmazlık konusu değerin 3.600 YTL'yi geçmediğinden bahisle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş ise de, haciz talimatının temyiz sınırının üstünde olduğu dikkate alındığında, dairemizin ret kararının maddi hataya müstenit bulunduğu anlaşıldığından, alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin  kabulü ile Dairemizin 20.11.2008 tarih ve 2008/16975-20536 sayılı temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildikten sonra alacaklı vekilinin temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi.
   Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.00 TL onama harcın mahsubuna, bakiye 1.60 TL nin temyiz edenden alınmasına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At