Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2303 Esas 2009/10091 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2303
Karar No: 2009/10091
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2303 E.  ,  2009/10091 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/11/2008
  NUMARASI : 2008/261-2008/907

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Harçlar Kanunu’nun 28/a maddesine göre “karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez”. Aynı kanunun 32. maddesinde ise “yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı” öngörülmüştür.  Harçlar Kanunu’nun bu hükümleri doğrudan doğruya kamu düzenini ilgilendirdiklerinden re’sen dikkate alınmaları zorunludur.
  Somut olayda, takip dayanağı kararın, karar harcı ödenmeden alacaklı tarafça takibe konu edilmesi üzerine, borçlu vekili icra emrinin iptali için icra mahkemesine başvurmuştur.
  Dayanak ilamda, takip yapan alacaklılar aleyhine açılan dava reddedilmiş, dava sadece takipte taraf olmayan diğer davalılar yönünden kabul edilmiştir. Burada hüküm altına alınan alacak için 167.254 YTL karar harcına hükmedilerek, bu miktarın haklarında dava kabul edilen davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
  Bu durumda, harçtan sorumlu tutulmayan alacaklılardan bu harcın ödenmesi istenemez. Ancak alacaklıların, lehlerine hükmedilen vekalet ücretini, bu ilama göre borçludan tahsil edebilmeleri için, karar tarihindeki red harcını yatırmaları gerekir. Yatırdıkları ret harcını da daha sonra yaptıkları takipte borçludan tahsil edebilirler.
  Bu nedenlerle, mahkemece alacaklılara, yukarıdaki açıklama doğrultusunda, Harçlar Kanunu’nun 32,.maddesi de göz önünde tutularak red harcını yatırmaları için uygun bir süre verilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak verilen karar isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At