Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2384 Esas 2009/10460 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2384
Karar No: 2009/10460
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2384 E.  ,  2009/10460 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 17/12/2008
  NUMARASI : 2008/528-2008/736

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 134/1 maddesine göre, icra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı, o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. Türk Medeni Kanunu’nun 705. maddesinde ise taşınmaz mülkiyetinin iktisabı için tapu siciline kaydın şart olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber işgal, miras, istimlak, cebri icra yolu ile veya mahkeme ilamı ile bir taşınmazı iktisap eden kimse, tescilden evvel dahi ona malik olur.
  Anılan yasa hükümlerine göre, somut olayda 12.05.2008 tarihinde ihale yolu ile satın alınan taşınmazın mülkiyeti aynı tarihte müştekiye geçmiştir. Haciz ise, bu tarihten sonra 03.06.2008 tarihinde konulmuş olup, borçlunun borcu için başkasına ait taşınmaza haciz konulması mümkün değildir. Bu nedenle yeni malik, haczin kaldırılmasını şikayet yolu ile icra mahkemesinden isteyebilir.
  Açıklanan nedenlerle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At