Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2396 Esas 2009/10476 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2396
Karar No: 2009/10476
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2396 E.  ,  2009/10476 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Edremit İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/09/2007
  NUMARASI : 2007/9-2007/218

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK. 134/2. maddesine göre işin esasına girilmemesi nedeniyle ihalenin feshi talebinin reddi halinde para cezasına hükmolunamaz.
  İcra mahkemesinin, 2007/10 ve 11 esas nolu dosyaları üzerinden ihalenin feshi davasını açan şikayetçilerin, ihaleye konu İzmir 7. İcra Müdürlüğü’nün 2006/4263 esas sayılı dosyasında taraf olmadıkları gibi taşınmazın tapu kaydında ilgili sıfatları da yoktur.
  Mahkemece, T. Ö. ve G. Ö..’nın açmış oldukları ihalenin feshi davasının, aktif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddi yerine işin esasına girilerek reddi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  Ancak İİK.nun 134/2 maddesi uyarınca, işin esasına girilmeden ihalenin feshi talebinin reddi halinde, para cezasına hükmedilmemesi gerekirken, kararı temyiz eden şikayetçiler aleyhine para cezasına hükmedilmesi isabetsiz ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, hükmün düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
  SONUÇ  : Şikayetçiler T. Ö.. ve G. Ö.. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Edremit İcra Mahkemesi'nin 25.09.2007 tarih ve 2007/9 esas, 2007/218 karar sayılı kararının hüküm bölümünde yazılı ve 2007/10 E. ile 2007/11 E. sayılı dava dosyaları yönünden verilen ihale bedelinin %10'u olan 4620'şer YTL miktarındaki para cezalarının hüküm fıkrasından silinmesine, hükmün düzeltilen bu şekli ile İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At