Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2398 Esas 2009/10474 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2398
Karar No: 2009/10474
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2398 E.  ,  2009/10474 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Merzifon İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 17/07/2008
  NUMARASI : 2007/105-2008/46

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu A. K.. vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
  2-Borçlu M. K..'nın temyiz itirazlarına gelince:
  Alacaklı vekili tarafından borçlular hakkında 15.02.2001 tanzim tarihli vade tarihi bulunmayan bonoya dayalı olarak genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve borçlulara örnek 7 nolu ödeme emri gönderilmiştir.
  Borçlulardan A. K.. ve M.K.., süresinde icra dairesine verdikleri dilekçe ile sadece borca itiraz etmişlerdir. İcra mahkemesinde süren itirazın kaldırılması yargılaması sırasında, borçlu M.K... mahkemeye sunduğu 23.10.2008 tarihli cevap dilekçesinde, bononun, takip tarihi olan 2.5.2007 tarihine kadar zamanaşımına uğradığı iddiasında bulunmuştur.
  İtirazın kaldırılmasının talep edildiği tarihte yürürlükte olan 4949 sayılı Kanun ile değişik İİK.nun 63.maddesi gereğince, borçlu, itirazın kaldırılması duruşması sırasında, senet metninden anlaşılan kısımlar için itirazını genişletebileceğinden, yargılamada ileri sürülen zamanaşımı itirazının dinlenmesi gerekir.
  Takibe konu belge bono niteliğinde olduğundan, kambiyo takibi yerine adi takip yolunun seçilmesi, TTK.nun 661.maddesinin uygulanmasını engellemez. TTK.nun 689/2.maddesi gereği, vadesi gösterilmemiş olan bono görüldüğünde ödenir. TTK.nun 690.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı yasanın 616.maddesine göre, böyle bir bononun ödenmesi için keşide gününden itibaren 1 yıl içinde ibrazı zorunludur. Bu durumda zamanaşımı bononun ibraz tarihinden itibaren başlar.
  Mahkemece, yargılama sırasında zamanaşımı itirazında bulunan M.K.. yönünden bir inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken

  icra dairesine zamanaşımı itirazı yapılmaksızın sadece borca itirazda bulunulduğundan bahisle itirazın kaldırılması kararı verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlu M.K.. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At