Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2404 Esas 2009/10486 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2404
Karar No: 2009/10486
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2404 E.  ,  2009/10486 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/11/2008
  NUMARASI : 2008/189-2008/255

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Akde aykırılık nedeni ile sulh hukuk mahkemesince verilen tahliye kararına istinaden kiracı Osmangazi Belediye Başkanlığı aleyhinde ilamlı takip yapılmaktadır. İnfaz sırasında taşınmazda bulunan üçüncü kişi Ü. S..'in kiracının kiracısı (alt kiracı) olduğunu iddia etmesi üzerine icra dosyası İİK.nun 276.maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere icra mahkemesine gönderilmiştir. Tahliye ilamına konu taşınmazı, kiracı belediyenin 1.3.2006 tarihli kira sözleşmesi ile Ü. S..'e kiraladığı taraflar arasında çekişmesizdir. Kira sözleşmesine aykırı olarak taşınmazın kiralanması nedeni ile kiracının tahliyesine karar verildiği dayanak sulh hukuk mahkemesi ilamından anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kiracı aleyhine alınmış tahliye ilamı ile alt kiracı Ü. S..'in tahliye edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.
  Kiracı, BK.nun 259.madde hükümleri uyarınca kiralananı, tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir. Alt kiracının kiracılık ilişkisi kiracıya bağlı olarak devam eder. Kiralayan ile kiracı arasındaki kira ilişkisi herhangi bir nedenle son bulduğunda alt kiracının da kiracılığı sona erer. Zira, alt kiracının kiralayana karşı ileri sürebileceği herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.(HGK.nun 10.10.2001 tarih, 2001/6-942 E. - 696 K.sayılı ilamı)
  Kiraya veren ile kira ilişkisi takibe konu sulh hukuk mahkemesinin tahliye ilamı ile sona erdiğinden, alt kiracı Ü. S..'in de kiracılığı, kiracı borçluya bağlı olarak sona ermiştir. İcra mahkemesince, İİK.nun 41.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 276/son maddesi hükmü gereğince alt kiracı Ü. S..'in borçluya tebaen mecurda oturduğu anlaşıldığından üçüncü kişi sayılmayacağı da gözetilerek; tahliyesinin emredilmesi gerekirken,  kiraya veren alacaklı Vakıflar Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde mahkemeye müracaat etmesi için süre verilmesi isabetsizdir. Açıklanan nedenlerle icra mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.   
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At