Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2418 Esas 2009/10364 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2418
Karar No: 2009/10364
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2418 E.  ,  2009/10364 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/11/2008
  NUMARASI : 2007/276-2008/853

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK. nun 170/3 maddesi gereğince inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığı, mahkemece aynı Kanunun 68/a maddesine göre yapılan inceleme sonucunda anlaşılmış ise, itirazın kabulü ile birlikte takibin durdurulmasına karar verilir. Mahkemece anılan yasa hükmüne aykırı olarak takibin durdurulması yerine geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Kayseri 3.İcra Mahkemesi’nin  25.11.2008 tarih, 2007/276 esas, 2008/853 karar sayılı kararının hüküm bölümünün (1). maddesinde yazılı “takibin geri bırakılmasına” sözcüklerinin silinerek karar metninden çıkarılmasına, yerine “takibin durdurulmasına” sözcüklerinin yazılmasına, mahkeme kararın düzeltilen bu şekliyle  İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At