Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2463 Esas 2009/10193 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2463
Karar No: 2009/10193
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2463 E.  ,  2009/10193 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/12/2008
  NUMARASI : 2008/370-2008/953

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/706 E, 2006/633 K. sayılı ilamında yer alan vekalet ücretinin tahsilini teminen ilamlı takip yapılmaktadır.
  Borçlu vekili, icra mahkemesinden 27.10.2006 tarihli ödeme makbuzuna istinaden itfa nedeniyle icranın geri bırakılmasını istemektedir. Anılan makbuz ile vekalet ücretinin alacaklı vekili tarafından haricen ve nakden alındığı görülmektedir. Alacaklı şirketin bu tarihten sonra vekilini azletmiş olması ödeme makbuzunu geçersiz kılmadığı gibi, vekile ilişkin, asil beyanları iç ilişkiyi ilgilendirdiğinden, alacaklı aleyhine hukuki sonuç doğurmaz. Kaldı ki, Mersin ...Noterliği'nce düzenlenen 30.05.2008 tarihli ibraname ile de vekilin vekalet ücretini aldığı, kendi beyanı ile tartışmasız hale gelmiştir.
  Açıklanan nedenlerle borçlu isteminin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At