Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2468 Esas 2009/10190 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2468
Karar No: 2009/10190
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2468 E.  ,  2009/10190 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 12/11/2008
  NUMARASI : 2008/789-2008/693

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Şikayete konu haciz işlemi 31.07.2008 tarihinde, şikayetçi şirket temsilcisi (Mersin . Noterliği’nin 09.03.2006 tarih ve 08964 yevmiye numaralı imza sirkülerine göre, 21.04.2005 tarihinde itibaren şirketi münferiden temsile yetkili E. K..) huzurunda ve muvafakati ile yapılmıştır.
  İİK.nun 16/1. maddesi gereğince icra memurunun bu haciz işlemine karşı, öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde şikayette bulunulması zorunludur. Somut olayda ise yasal süre geçirildikten sonra 10.11.2008 tarihinde şikayette bulunulmuştur. Bu durumda mahkemece, şikayetin süreden reddi gerekirken, esasa girilerek yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsiz ise de sonuçta şikayet reddedildiğinden, sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından onama harcı alınmasına yer olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At