Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2477 Esas 2009/10174 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2477
Karar No: 2009/10174
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2477 E.  ,  2009/10174 K.

  "İçtihat Metni"

  ESAS NO :
  KARAR NO :

  MAHKEMESİ : Erzurum 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/12/2008
  NUMARASI : 2006/582-2008/467

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı banka vekili tarafından borçlu hakkında 190.684,30.YTL alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve adı geçene gönderilen örnek 10 numaralı ödeme emri 11.12.2006 tarihinde tebliğ edilmiştir.
  Borçlu vekili tarafından 19.12.2006 tarihli dilekçe ile icra mahkemesine başvurularak, ödeme emri tebligatının usulsüz yapıldığı hususu ileri sürülmeden sadece imza itirazında bulunulmuştur.
  İİK.nun 168/4.maddesi gereğince imzaya itirazın ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine sunulması zorunludur.
  Borçlu vekilince ödeme emri tebligatının usulsüz olarak yapıldığı 7 günlük şikayet süresi içinde ileri sürülmediği için mahkemece re'sen bu husus nazara alınamaz, tebligat parçasında yazılı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
  O halde mahkemece, imza itirazının ödeme emrinin 11.12.2006'da tebliğ edildiği nazara alınarak, 5 günlük itiraz süresi geçirildikten sonra, 19.12.2006 tarihinde yapıldığından, süre aşımı nedeniyle reddi yerine işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At