Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2481 Esas 2009/10172 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2481
Karar No: 2009/10172
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2481 E.  ,  2009/10172 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Turgutlu İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 06/11/2008
  NUMARASI : 2006/58-2008/249

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçluya 10 örnek ödeme emri, 08.03.2006 tarihinde tebliğ olunmuş, İİK.nun 168/4. maddesinde belirtilen yasal 5 günlük itiraz süresi geçirilerek, 16.03.2006 tarihinde icra mahkemesi nezdinde imzaya itiraz edilmiştir Bu durumda itirazın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde esasının incelenerek, borçlunun inkar tazminatı ve para cezası ile sorumlu tutulması isabetsiz olup, açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir ise de, sonuçta itiraz reddedildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak bu halde borçlunun inkar tazminatı ve para cezası ile sorumlu tutulmaması gerektiğinden anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kalmadığından karar düzeltilerek onanmalıdır. 
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Turgutlu İcra Mahkemesi'nin 06.11.2008 tarih 2006/58 E - 2008/249 sayılı kararının hüküm bölümünün 2. bendindeki inkar tazminatına ilişkin kısmının tamamen karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At