Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2501 Esas 2009/10277 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2501
Karar No: 2009/10277
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2501 E.  ,  2009/10277 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 13/11/2008
  NUMARASI : 2008/302-2008/588

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 170/b maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı kanunun 68/a-5. maddesinde borçlunun mazereti olmaksızın yargılamada hazır bulunmaması halinde, icra mahkemesince başka bir cihet incelenmeksizin itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve adı geçenin sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın %10'u oranında para cezasına mahkum edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün uygulanabilmesi için borçlu asile İİK.nun 68/a-5 meşruhatını taşıyan ihtarlı davetiyenin Tebligat Kanununa uygun biçimde tebliği zorunludur.
  Borçlu asile yapılan meşruhatlı tebligatta, tebliğ işleminin 7201 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre yapıldığı yazılı olmasına rağmen, Tebligat Tüzüğü'nün 28. maddesinin uygulanmadığı görülmektedir. Tüzüğün anılan maddesine göre, muhatabın adreste bulunmama nedeninin komşu, yönetici, zabıta amir ve memurları vs. gibi kimselerden sorulması, borçlunun tevziat saatinden sonra adrese döneceğinin tespit edilmesi ve bunun tebligat parçasına yazılıp belgelenmesi halinde 21. maddeye göre tebligat yapılmalıdır. (HGK.nun 29.12.2003 T. 1993/18-778 E. - 1993/876 K.)
  Somut olayda borçlu vekili tarafından bu husus mahkemede beyan edilmesine rağmen borçlu asile usulüne uygun tebligat yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At