Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2509 Esas 2009/10269 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2509
Karar No: 2009/10269
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2509 E.  ,  2009/10269 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kastamonu 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/05/2008
  NUMARASI : 2008/103-2008/153

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İcra takibinin dayanağı olan Seydiler Asliye (İş) Mahkemesi'nin 19.10.2000 tarih, 1999/36 E. - 2000/27 K. sayılı kararının hüküm bölümünde; "davanın kabulüne, kurum zararı 13.545.510.894.YTL.nin gelir bağlama kararlarının onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte kusur oranı nispetinde davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, davacıya verilmesine .....yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline...." karar verilmiştir. İlamın hüküm kısmında ayrıca ve açıkça tarafların "borçluların" sorumlu oldukları asıl alacak miktarının "kusur oranı" nispetinde bulunduğu belirtilmiş, kararın gerekçe bölümünde ise şikayetçi borçlu M. A..ın %10 kusurlu olduğu açıklanmıştır.
  HGK.nun 8.10.1997 tarih ve 1997/12-51 E. - 1997/776 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere; "...ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Mahdut yetkili icra mahkemesi hakimi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir."   
  Açıklanan nedenlerle, borçlunun şikayetinin ilama aykırılıktan kaynaklandığı için süreye tabi olmadığı da gözetilerek dayanak ilamda belirtilen oranlara göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At