Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2512 Esas 2009/10267 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2512
Karar No: 2009/10267
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2512 E.  ,  2009/10267 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Turgutlu İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/06/2008
  NUMARASI : 2008/113-2008/123

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 25.12.2008 tarih, 18674-23183 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alıcı ve alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu İ. Ş.. vekili tarafından mahkemeye sunulan 24.12.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile Turgutlu Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı ve ihalesi yapılan 934-216-219-933 parsel numaralı taşınmazların ihalesinin feshi talep edilmiş, işbu şikayet dilekçesi, Turgutlu İcra Mahkemesi'nin 2007/241 Esas numarasına kaydedilmiştir. Anılan mahkemenin 08.05.2008 tarihli duruşma zaptına göre, şikayete konu taşınmazlardan 934 parsel no'lu taşınmazla ilgili açılan davanın tefrikiyle ayrı bir esasa kaydının yapılmasına, diğer parseller hakkında açılan davanın ise aynı esaslı dosyadan devamına karar verilmiş, tefrikine karar verilen 934 parselle ilgili dava aynı mahkemenin 2008/113 Esas numarasına kaydedilmiş ve yargılama sonuçlandırılarak sadece anılan parsel yönünden hüküm kurulmuştur.
  Dairemizce her ne kadar 933-219 ve 216 no'lu parsellerle ilgili olarak olumlu-olumsuz bir karar verilmediğinden bahisle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş ise de, mahkemece tefrik edilen dosya ile verilen karara ilişkin olarak temyiz incelemesi yapılması gerektiğinden bozma kararı sehven müstenit olmuştur. Bu itibarla tarafların karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ  : Alıcı ve alacaklı vekilinin tashihi karar istemlerinin kabulü ile Dairemizin 25.12.2008 tarih ve 2008/18674 Esas - 2008/23183 karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına mahal olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At