Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2548 Esas 2009/10411 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2548
Karar No: 2009/10411
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2548 E.  ,  2009/10411 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bakırköy 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 20/11/2008
  NUMARASI : 2008/1294-2008/1382

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Bakırköy 6.İcra Müdürlüğü'nün 2006/7898 E. sayılı dosyasında alacaklı .. Reklam Ürünleri Ltd.Şti. tarafından borçlu ... Reklam Turizm Ltd.Şti. hakkında sürdürülen icra takibi sırasında, 23.11.2006 tarihli haciz zaptında haczedilen borçluya ait baskı makinasının, yediemin olarak İ. A..'ya teslim edildiği anlaşılmıştır. Alacaklı icra mahkemesine başvurusunda 22.01.2007 tarihinde haciz mahalline gidildiğinde anılan makinanın yerinde olmadığından yediemin hakkında İİK'nun 358.maddesinde belirtilen hukuki sorumluluğu nedeniyle yedieminin taşınmazlarının haczini talep ettiklerini, ancak icra müdürlüğünce "mahcuzların satışı talep edilmediğinden bahisle" istemlerinin reddedildiğini belirterek, bu kararın iptalini talep etmiş, mahkemece aynı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
  Yediemin kendisine bırakılan malları "süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını" belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir.
  Haczin düşmüş olması yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. O halde, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir (Talih Uyar-İcra Hukuku Haciz 1990 sy.236-252).
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At